Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apropos
apropos
[,æprə'pou]
tính từ & phó từ
đúng lúc, thích hợp
you'll find the last paragraph extremely apropos
anh sẽ thấy đoạn cuối hết sức thích hợp
giới từ
(apropos of) về cái gì; liên quan tới; nhân
apropos of this, you should apply at employment agencies for further information
về vấn đề này, anh nên liên hệ với các văn phòng giới thiệu việc làm thì rõ hơn
apropos of what you were just saying ...
nhân điều bạn vừa nói...


/'æprəpou/

tính từ
đúng lúc, thích hợp

phó từ
đúng lúc, thích hợp
nhân thể, nhân tiện
về
apropos of this về vấn đề này

danh từ
việc đúng lúc, điều thích hợp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "apropos"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.