Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
those

those
[ðouz]
từ xác định & đại từ số nhiều của that
xem that


/ðouz/

tính từ chỉ định & đại từ chỉ định số nhiều của that

Related search result for "those"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.