Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
disreputableness


noun
dishonorableness by virtue of lacking respectability or a good reputation
Syn:
unrespectability, disreputability
Ant:
reputability (for: disreputability), respectability (for: unrespectability)
Derivationally related forms:
disreputable, disreputable (for: disreputability), unrespectable (for: unrespectability)
Hypernyms:
dishonorableness, dishonourableness

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.