Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untwine
untwine
[ʌn'twain]
ngoại động từ
gỡ (tách)
tháo, lơi (chỉ đã xe)


/' n'twain/

ngoại động từ
tháo, li (chỉ đ xe)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "untwine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.