Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enlace
enlace
[in'leis]
ngoại động từ
ôm ghì, ôm chặt, quấn bện


/in'leis/

ngoại động từ
ôm ghì, ôm chặt, quấn bện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "enlace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.