Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unprofitable
unprofitable
[ʌn'prɔfitəbl]
tính từ
không đáng khai thác (mỏ)
không có lợi, không có ích; không thuận lợi
không sinh lãi, không mang lợi, không có lời


/ʌn'prɔfitəbl/

tính từ
không có lợi, vô ích
không sinh lợi, không có lời
unprofitable servants những kẻ làm việc tắc trách

Related search result for "unprofitable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.