Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmatchable
unmatchable
[ʌn'mæt∫əbl]
tính từ
vô song
không ai địch nổi, không ai sánh được, không có gì sánh được


/'ʌn'mætʃəbl/

tính từ
không ai địch được, không có gì địch được, không ai sánh được, không có gì sánh được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unmatchable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.