Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soothsayer
soothsayer
['su:θseiə]
danh từ
thầy bói; nhà tiên tri


/'su:θ,seiə/

danh từ
thầy bói

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.