Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
someway
someway
['sʌmwei]
Cách viết khác:
somehow
['sʌmhau]
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như somehow


/'sʌmwei/

phó từ
về một mặt nào đó; bằng một cách nào đó

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "someway"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.