Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smew
smew
[smju:]
danh từ
(động vật học) vịt mào


/smju:/

danh từ
(động vật học) vịt mào

Related search result for "smew"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.