Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
similise
similise
['similaiz]
Cách viết khác:
similize
['similaiz]
như similize


/'similaiz/ (similise) /'similaiz/

động từ
dùng lối so sánh, minh hoạ bằng sự so sánh, làm cho rõ bằng sự so sánh

Related search result for "similise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.