Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
signalise
signalise
['signəlaiz]
Cách viết khác:
signalize
['signəlaiz]
ngoại động từ
làm cho được chú ý, làm nổi bật; đề cao
to signalize oneself by one's achievements
tự đề cao bằng những thành tích của mình


/'signlaiz/ (signalize) /'signlaiz/

ngoại động từ
làm cho được chú ý, làm nổi bật; đề cao !to signalize oneself by one's achievements
tự đề cao bằng những thành tích của mình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "signalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.