Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shut-eye
shut-eye
['∫ʌt'ai]
danh từ
(thông tục) sự nhắm mắt, sự ngủ; giấc ngủ


/'ʃʌtai/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giấc ngủ

Related search result for "shut-eye"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.