Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shorty
shorty
['∫ɔ:ti]
danh từ
(thông tục) người thấp hơn mức trung bình (nhất là (như) một từ diễn tả)
(thông tục) quần áo ngắn hơn mức trung bình
a short mackintosh
áo mưa ngắn


/'ʃɔ:ti/

danh từ
(thông tục) người lùn tịt; vật bé tí

Related search result for "shorty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.