Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sabean


/sə'biən/ (Sabaean)

/sə'biən/

tính từ

(thuộc) I-ê-mem-cô

danh từ

người nước I-ê-mem-cô


Related search result for "sabean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.