Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rubefy
rubefy
['ru:bifai]
Cách viết khác:
rubify
['ru:bifai]
ngoại động từ
làm đỏ
(y học) làm xung huyết da


/'ru:bifai/ (rubify) /'ru:bifai/

ngoại động từ
làm đỏ
(y học) làm xung huyết da

Related search result for "rubefy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.