Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
report centre
report+centre
[ri'pɔ:t'sentə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) địa điểm tập hợp báo cáo


/ri'pɔ:t'sentə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) địa điểm tập hợp báo cáo

Related search result for "report centre"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.