Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rebake


/'ri:'beik/

ngoại động từ

nướng lại (bánh...)

nung lại (gạch, ngói...)


Related search result for "rebake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.