Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
racist
racist
['reisist]
Cách viết khác:
racialst
['rei∫əlist]
như racialist


/'reisist/

danh từ
người phân biệt chủng tộc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "racist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.