Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
profit-squeeze
profit-squeeze
['prɔfit'skwi:z]
danh từ
sự hạn chế mức lãi


/profit-squeeze/

danh từ
sự hạn chế mức lãi

Related search result for "profit-squeeze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.