Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
press-gallery
press-gallery
['pres'gæləri]
danh từ
khu vực báo chí (ở nghị viện, toà án...)


/'pres'gæləri/

danh từ
khu vực nhà báo (ở nghị viện...)

Related search result for "press-gallery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.