Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
populace
populace
['pɔpjuləs]
danh từ
công chúng, quần chúng


/'pɔpjuləs/

danh từ
dân chúng, quần chúng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "populace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.