Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outguess
outguess
[aut'ges]
ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thắng; khôn hơn, láu cá hơn


/aut'ges/

ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thắng; khôn hơn, láu cá hơn

Related search result for "outguess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.