Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
open shop
open+shop
['oupn'∫ɔp]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xí nghiệp ngỏ (dùng cả công nhân là đoàn viên nghiệp đoàn và không đoàn viên nghiệp đoàn)
chế độ xí nghiệp ngỏ


/'oupn'ʃɔp/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xí nghiệp ngỏ (dùng cả công nhân là đoàn viên nghiệp đoàn và không đoàn viên nghiệp đoàn)
chế độ xí nghiệp ngỏ

Related search result for "open shop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.