Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-camera-man


/nju:z'kæmərəmæn/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phóng viên nhiếp ảnh; người quay phim thời sự

Related search result for "news-camera-man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.