Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misread
misread
['mis'ri:d]
ngoại động từ misread
đọc sai
hiểu sai


/'mis'ri:d/

ngoại động từ misread
đọc sai
hiểu sai

Related search result for "misread"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.