Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mass observation
mass+observation
['mæs,ɔbzə:'vei∫n]
danh từ
sự điều nghiên ý kiến quần chúng


/'mæs,ɔbzə:'veiʃn/

danh từ
sự điều tra ý kiến quần chúng (bằng cách nghiên cứu nhật ký cá nhân...)

Related search result for "mass observation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.