Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
looseness
looseness
['lu:snis]
danh từ
trạng thái lỏng; trạng thái chùng, trạng thái không căng; trạng thái giãn, trạng thái lòng thòng
trạng thái rộng, trạng thái lùng thùng (quần áo)
trạng thái xốp, trạng thái dễ làm cho tơi ra (đất)
tính mơ hồ, tính không chính xác; tính không chặt chẽ, tính phóng (lý luận, lập luận, viết văn...)
tính phóng đãng, tính phóng túng, tính không nghiêm, tính ẩu, tính bừa bãi... (đạo đức, kỷ luật...)
(y học) bệnh yếu ruột (hay ỉa chảy)


/'lu:snis/

danh từ
trạng thái lỏng; trạng thái chùng, trạng thái không căng; trạng thái giãn, trạng thái lòng thòng
trạng thái rộng, trạng thái lùng thùng (quần áo)
trạng thái xốp, trạng thái dễ làm cho tơi ra (đất)
tính mơ hồ, tính không chính xác; tính không chặt chẽ, tính phóng (lý luận, lập luận, viết văn...)
tính phóng đãng, tính phóng túng, tính không nghiêm, tính ẩu, tính bừa bâi... (đạo đức, kỷ luật...)
(y học) bệnh yếu ruột (hay ỉa chảy)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "looseness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.