Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leave-breaker
leave-breaker
['li:v,breikə]
danh từ
người nghỉ quá hạn


/'li:v'breikə/

danh từ
người nghỉ quá hạn

Related search result for "leave-breaker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.