Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bỏ quên


[bỏ quên]
to forget; to leave out
Bỏ quên ví ở nhà
To leave one's wallet at homeForget, leave
Bỏ quên ví ở nhà To leave one's wallet at home


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.