Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
landscape-painter
landscape-painter
['lændskeip,peintə]
Cách viết khác:
landscapist
['lændskeipist]
danh từ
hoạ sĩ vẽ phong cảnh


/'lænskeip,peintə/ (landscapist) /'lænskeipə/

danh từ
hoạ sĩ vẽ phong cảnh

Related search result for "landscape-painter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.