Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lacquey
lacquey
['læki]
Cách viết khác:
lackey
['læki]
như lackey


/'læki/ (lacquey) /'læki/

danh từ
người hầu, đầy tớ
kẻ xu nịnh, kẻ khúm núm; tay sai
the imperialist and their lackeys bọn đế quốc và tay sai của chúng

Related search result for "lacquey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.