Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inopportune
inopportune
[in'ɔpətju:n]
tính từ
không thích hợp, không đúng lúc, lạc lõng


/in'ɔpətju:n/

tính từ
không thích hợp, không đúng lúc, lạc lõng

Related search result for "inopportune"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.