Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
importune
importune
[,impɔ:'tju:n]
động từ
quấy rầy, nhũng nhiễu; đòi dai, nài nỉ
gạ gẫm (gái làm tiền)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) thúc bách, giục giã


/im'pɔ:tju:n/

động từ
quấy rầy, nhũng nhiễu; đòi dai, nài nỉ
gạ gẫm (gái làm tiền)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) thúc bách, giục giã

Related search result for "importune"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.