Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ignominious
ignominious
[,ignə'miniəs]
tính từ
xấu xa, đê tiện, đáng khinh
an ignominious behaviour
một hành vi đê tiện
nhục nhã, ô nhục
an ignominious defeat
một sự thất bại nhục nhã


/,ignə'miniəs/

tính từ
xấu xa, đê tiện, đáng khinh
an ignominious hehaviour một hành vi đê tiện
nhục nhã, ô nhục
an ignominious defeat một sự thất bại nhục nhã

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ignominious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.