Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inglorious
inglorious
[in'glɔ:riəs]
tính từ
không vinh quang; nhục nhã
không có tên tuổi, không có tiếng tăm


/in'glɔ:riəs/

tính từ
không vinh quang; nhục nhã
không có tên tuổi, không có tiếng tăm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inglorious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.