Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gradatory
tính từ
có phân cấp, có thứ bậc
tiến lên tuần tựgradatory
['grædətəri]
tính từ
có phân cấp, có thứ bậc
tiến lên tuần tự


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gradatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.