Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fragrance
fragrance
['freigrəns]
Cách viết khác:
fragrancy
['freigrənsi]
danh từ
mùi thơm phưng phức, hương thơm ngát


/'freigrəns/ (fragrancy) /'freigrənsi/

danh từ
mùi thơm phưng phức, hương thơm ngát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fragrance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.