Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
focalise
focalise
['foukəlaiz]
Cách viết khác:
focalize
['foukəlaiz]
như focalize


/'foukəlaiz/ (focalise) /'foukəlaiz/

động từ
tụ vào tiêu điểm
(y học) hạn chế vào một khu vực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "focalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.