Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sharpen
sharpen
['∫ɑ:pən]
ngoại động từ
mài, vót cho nhọn, làm cho sắc, làm cho nhọn, làm cho nhạy
to sharpen a pencil
vót bút chì, chuốt viết chì
(nghĩa bóng) mài sắc, làm cho nhạy bén
to sharpen vigilance
mài sắc tinh thần cảnh giác
to sharpen one's judgment
mài sắc óc phán đoán
làm tăng thêm, làm trầm trọng thêm, làm sâu sắc thêm
to sharpen a contradiction
thêm mâu thuẫn
nội động từ
trở nên sắc, trở nên nhọn, trở nên nhạy
(âm nhạc) đánh dấu thăng


/'ʃɑ:pən/

động từ
mài, vót cho nhọn
to sharpen a pencil vót bút chì
mài sắc
to sharpen vigilance mài sắc tinh thần cảnh giác
to sharpen one's judgment mài sắc óc phán đoán
làm tăng thêm, làm trầm trọng thêm, làm sâu sắc thêm
to sharpen a contradiction thêm mâu thuẫn
(âm nhạc) đánh dấu thăng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sharpen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.