Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fine champagne
fine+champagne
['fain∫æm'pein]
danh từ
rượu cô-nhắc đặc biệt


/'fainʃæm'pein/

danh từ
rượu cô-nhắc đặc biệt

Related search result for "fine champagne"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.