Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngũ hình


[ngũ hình]
Five punishments (Whipping, Cudgelling, Hard labour, Deportation, Death)(từ cũ) The five punishments (death, banishment for life) deportation, imprisonment, fine)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.