Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ergo
ergo
['ə:gou]
phó từ
((thường), (đùa cợt)) do đó, vậy thì


/'ə:gou/

phó từ
((thường), (đùa cợt)) do đó, vậy thì

Related search result for "ergo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.