Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
erg
erg
[ə:g]
Cách viết khác:
ergon
['ə:gɔn]
danh từ
(vật lý) éc


/ə:g/ (ergon) /'ə:gɔn/

danh từ
(vật lý) éc

Related search result for "erg"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.