Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enhance
enhance
[in'hɑ:ns]
ngoại động từ
làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật (đức tính, quyền hạn...)
tăng (giá...)


/in'hɑ:ns/

ngoại động từ
làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật (đức tính, quyền hạn...)
tăng (giá...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "enhance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.