Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
echoism
echoism
['ekouizm]
danh từ
(ngôn ngữ học) tượng thanh


/'ekouzim/

danh từ
(ngôn ngữ học) tượng thanh

Related search result for "echoism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.