Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drift-anchor
drift-anchor
['drift,æηkə]
Cách viết khác:
drag-anchor
['dræg,æηkə]
như drag-anchor


/'dræg,æɳkə/ (drift-anchor) /'drift,æɳkə/
anchor) /'drift,æɳkə/

danh từ
(hàng hải) neo phao

Related search result for "drift-anchor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.