Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
buông trôi


[buông trôi]
to let drift, let things drift, let go, let drift, laissez faire
lãnh đạo mà buông trôi khoán trắng thì hỏng việc
if the leadership lets things drift and gives carte blanche, it is sure to failTo let drift
lãnh đạo mà buông trôi khoán trắng thì hỏng việc if the leadership lets things drift and gives carte blanche, it is sure to fail


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.