Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dog-fall
dog-fall
['dɔgfɔ:l]
danh từ
(thể dục,thể thao) thế cùng ngã xuống (của hai đô vật)


/'dɔgfɔ:l/

danh từ
(thể dục,thể thao) thế cùng ngã xuống (của hai đô vật)

Related search result for "dog-fall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.