Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discoverable
discoverable
[dis'kʌvərəbl]
tính từ
có thể khám phá ra, có thể tìm ra, có thể phát hiện ra


/dis'kʌvərəbl/

tính từ
có thể khám phá ra, có thể tìm ra, có thể phát hiện ra; có thể nhận ra

Related search result for "discoverable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.